fernkurs View my profile

ความเป็นมา

การจัดการศึกษาสำหรับคนไทยในต่างประเทศ เป็นนโยบายที่สำคัญซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน) เป็นแกนกลางในการดำเนินงานและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดการศึกษาโดยการให้ความรู้พื้นฐานในการให้บริการข่าวสาร ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และเพิ่มพูนความรู้ทักษะวิชาชีพเป็นการจัดการศึกษาเพิ่มพูความรู้่ทักษะวิชาชีพ เป็นการจัดการเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จุดมุ่งหมาย เพื่อจัดการการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่คนไทยในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะเพิ่มวิทยะฐานะและวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดี เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแผ่นดินไทย ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจ ให้กลับมาสร้างคุณประโยชน์ แก่ประเทศไทยต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น เยาวชนไทย สตรีไทย เด็กไทย แรงงานไทย เป็นต้น ที่สนใจจะศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศาสนาและวัฒนธรรมไทย การจัดการเรียน การสอน ของศูนย์การเรียนทางไกลวูร์สบวร์ก ศกร วูร์สบวร์ก จัดให้บริการ แก่ชุมชน 2 โครงการ คือ

1. การเรียนสายสามัญ การให้ความรู้พื้นฐาน สายสามัญของ ศกร ได้จัดเป็นหลักสูตรได้ 3 หลักสูตร กศน. ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมปลาย ซึ่ง หลักสูตรดังกล่าวผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามแผนการเรียน หลักสูตรใหม่ขั้งพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้คือ การเรียน ทางไกลด้วยตนเองและสามารถสอบอยู่ ณ ที่อยู่อาศัยของตนเองกรณีที่ผู้เรียนอยู่ห่างไกลจากศูนย์การเรียนมาก อนึ่ง เมื่อนักศึกษา เรียนจบหลักสูตร ในแต่ละระดับและสอบผ่านจะได้ใบประกาศนียบัตรซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับผู้เรียนปกติทุกประการ ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตลอดปี คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานแสดงผลการเรียน ในกรณีที่มีพื้นฐานความรู้มาก่อนหรือขึ้นกับวุฒิที่ต้องการเรียนต่อ

การแนะนำ

วิชาเรียนและลงทะเบียนวิชาเรียน : 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดภาคเรียน ของแต่ละภาค เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย

การเปิด-ปิด ภาคเรียน : ภาคเรียนที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 
ปิดภาคเรียน (1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม) ภาคเรียน ที่ 2    1 กันยายน - 31 ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา : ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆๆ ยกเว้นค่าอัดสำเนาสื่อการเรียนและค่าส่งทางไปรษณีย์

2. หลักสูตรการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหรือการเรียนตามกลุ่มสนใจ เปิดให้บริการแก่ชุมชนไทยที่มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่หลักสูตร รำไทย  ดนตรีไทย งานศิลปะ กีต้าร์พื้นฐาน  การเรียนภาษาเยอรมัน   การสอนภาษาไทย สำหรับเยาวชนไทย ลูกครึ่ง การตัดผมและเสริมสวย คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น หมายเหตุ หลักสูตร แต่ละปีจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับความสนใจของชุมชนส่วนใหญ่

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

Thai- Fernkursbuero Würzburg
Georg-Boehm Str. 20
97080 Wuerzburg
Germany

Tel 0931 98 408 Telefax 0931 2877248
E-mail
nilubolhaas@yahoo.com

Tags